Verder inlezen

ACHTERGROND

Minister Bussemaker heeft ten tijde van het Kabinet Rutte II aan de SER en de Raad voor Cultuur een verkenning gfevraagd van de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Deze verkenning leverde een vrij schokkende analyse  op van de onderhandelingspositie van werkenden in deze sector. Het sociaal overleg is niet sterk geregeld, de honoraria zijn doorgaans extreem laag, steeds minder mensen werken in loondienst.

Daarop heeft de sector zelf, samen met de minister, om advies gevraagd aan de beide raden. Dit advies gaf een aantal aanwijzingen, zowel aan de sector zelf als aan de overheid , wat er valt aan te pakken. Het gaat om het organiseren van een sterke, structurele dialoog tussen opdrachtgevers/ werkgevers en opdrachtnemers/ werknemers. Maar ook om het vergroten van het verdienvermogen van de sector, om faire afspraken omtrent beloning en om permanente professionele ontwikkeling van de werkenden in deze sector.


OPSTELLEN VAN DE AGENDA

Voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector heeft de Tweede Kamer (via amendement 34300 VIII 118) in 2016 € 400.000 beschikbaar gesteld. Kunsten ’92 heeft in dat kader – in opdracht van de minister van OCW – in samenwerking met het culturele veld in 2017 de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector 2017 – 2023 opgesteld. Deze werkagenda, die we op 14 november 2017 aan minister van Engelshoven van OCW hebben aangeboden, bevat een 21-tal agendapunten. Voor ieder agendapunt is een zogeheten aanjager aangesteld, die het initiatief neemt bij de coördinatie en uitvoering van dit agendapunt. Het uitgangspunt is om het culturele veld daar zo goed mogelijk bij te betrekken en daarmee de sociale dialoog te versterken. Zie voor verder details de Arbeidsmarktagenda.


UITVOERING VAN DE AGENDA

De Arbeidsmarktagenda is een agenda van de brede culturele en creatieve sector; Kunsten ’92 heeft dat proces in de ontwikkelfase gefaciliteerd, in opdracht van OCW.

Vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector hebben afgesproken dat de aansturing van de Arbeidsmarktagenda, en de bijbehorende inzet van middelen, een gezamenlijke aangelegenheid is. Zij hebben daartoe een Regiegroep in het leven geroepen. Voor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarkagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht.

Regiegroep

Om uitvoering en borging van de voortgang te garanderen is een Regiegroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en Erik Akkermans als adviserend lid (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda). Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Evert Verhulp, kroonlid van de SER en voorzitter van de Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector, die in 2017 het rapport “Passie Gewaardeerd” heeft gepubliceerd. De Regiegroep wordt mede ondersteund door Gerard van Essen (SER-secretariaat).

Aanjagers

De Arbeidsmarktagenda kent zo’n 21 agendapunten, te clusteren in vier centrale thema’s die overeenkomen met de richtingen die het advies van de SER en RvC hebben gewezen. Om te zorgen dat de sector ook daadwerkelijk aan de slag zou gaan en blijven met deze agendapunten is er voor elk onderwerp één instelling aangewezen als ‘aanjager’. Deze instelling heeft het onderwerp geadopteerd en zorgt er voor dat er beweging wordt gemaakt.

De conferentie biedt een goede gelegenheid om na een jaar werken voor de eerste keer de balans op te maken. Zijn we op de goede weg? Maken we voortgang? Hebben we de mogelijkheden en de hindernissen voldoende goed in beeld?

 

MEER LEESMATERIAAL

Fair Practice Code

Speeches tijdens het Paradisodebat

SER Rapport ‘Passie gewaardeerd’ 

De arbeidsmarktagenda